สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.รำไพพรรณี เชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.รำไพพรรณี เชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี "วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาท้องถิ่นใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research-conference.rbru.ac.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564