สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564
ณ บูธ CM7 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
โดยในงานนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ
เรื่อง “แผนงาน ศักยภาพของสารสกัดจากสมุนไพรย่านางแดงในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์”
และ “โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศสหรับบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือปลอด
เชื้อในโรงพยาบาลเพื่อสร้างเครือข่ายระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีทางการแพทย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย”
และภายในงานมีการนำเสนอผลงาน 7 กลุ่ม ได้แก่
🔸งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
🔸งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม
🔸งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
🔸งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
🔸งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่
🔸งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model
🔸งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ ภาคการประชุมมากกว่า 100 เรื่อง และกิจกรรมต่าง ๆ จากเวทีกิจกรรม
กิจกรรมภายในงานมีทั้งส่วนของ Onsite และ Online
โดยรูปแบบ Onsite ทาง วช. “ขอจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม”
🔹ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนิทรรศการ : http://www.researchexpo.nrct.go.th
🔹ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้จาก Facebook : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดบริการรถตู้โดยสาร จำนวน 2 รอบ บริเวณลานอนุเสาวรีย์เจ้าพ่อ
รอบแรกเวลา 7.30 และรอบสอง 11.00 น ในวันที่ 23-26 พ.ย.2564
*** หมายเหตุ : ในวันที่ 23 พ.ย. 2564 รอบสองเวลา 09.30 น.
ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)