สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม “วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม” TCI ฐาน 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
“วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม” TCI ฐาน 2

ส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ที่นี่
https://e-journal.dru.ac.th//index.php