สถาบันวิจัยและพัฒนา

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2560

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ/สังกัด ตำแหน่ง งบประมาณ
1 นางสาวเบญจวัลย์  ทันชม การศึกษาพฤติกรรมการทำวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 วิจัยสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย 30,000.00
รวม 30,000.00