สถาบันวิทยาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

📌สถาบันวิทยาการ กสทช.
เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ🇹🇭🇬🇧📡เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารคลื่นความถี่
การบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม การกำกับดูแล การคุ้มครองผู้บริโภค การให้บริการทั่วถึงการพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่าน
หรือ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน กสทช.📻

🎁บทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร จะได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราหน้าละ 500.- บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000.-บาท🎊

วารสารวิชาการ กสทช. ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (TCI2)

📌เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดได้ทางลิงก์ด้านล่าง
📺แบบนำส่งบทความ
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal
📺วารสารวิชาการ กสทช.
https://drive.google.com/drive/folders/1H1vLH0zEW1viSTFLQPlY6dJqsJfjMRRk?usp=sharing