สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญส่งประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญ นักเรียน นักศึกษา และ ชุมชน องค์กร ส่งประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เจตคติที่ดี ด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริม กิจกรรม แนวทาง การเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพ ทั้งในมิติเชิงโครงสร้าง มิติเชิงกระบวนการ มิติเชิงวิถีชีวิต อันจะนำสู่การจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนการค้นหาและนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีความสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยในสังคมภายในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
ส่งผลงานได้ที่ www.parliament.go.th/innovation และ www.facebook.com/democinnovation

การส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเข้าประกวด
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด 1 คณะ ต่อ 1 ผลงาน และต้องจัดทำเป็นรูปเล่มหรือจัดทำเอกสารในรูปแบบพาวเวอร์พอยด์ หรือ วีดิทัศน์ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งกรอกเอกสารประกอบการพิจารณาตามแบบที่ คณะกรรมการฯ กำหนด ให้ครบถ้วน ภายในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ส่งมาที่ [email protected]

ดาวน์โหลด
สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญส่งประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563ประกาศคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563 เรื่อง การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. เป็นวิถีชีวิต กิจกรรม ประดิษฐกรรม แนวทาง สื่อ การเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งในมิติเชิงโครงสร้าง มิติเชิงกระบวนการ มิติเชิงวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี ศิลปะ หรือการสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ เช่น การบริหารจัดการในด้านการปกครองและบริหารชุมชน หมู่บ้าน หรือองค์กร ด้านทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมชุมชน และธรรมาภิบาล เป็นต้น
2.นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่เสนอจะต้องเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในชุมชน / สังคมและต้องแสดงถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.มีความยั่งยืน หรือสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน

เกณฑ์การพิจารณาผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) องค์ความรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ
2) ความคิดสร้างสรรค์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด เช่นด้านการบริหารจัดการ ด้านกระบวรการ วิธีการ รูปแบบ ประสบการณ์ หรือค่านิยมใหม่ๆ เป็นต้น
3) ความต่อเนื่อง ยั่งยืน และการใช้ประโยชน์ของผลงาน สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทุกระดับของชุมชน / สังคม

รางวัลประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2563 ประเภทนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
1) รางวัลนวัตกรรม “ดีเด่น” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร
และเงินรางวัล จำนวน 100,000.- บาท

2) รางวัลนวัตกรรม “ดีมาก” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร
และเงินรางวัล จำนวน 70,000.- บาท

3) รางวัลนวัตกรรม “ดี” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร
และเงินรางวัล จำนวน 50,000.- บาท

4) รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร
และเงินรางวัล จำนวน 20,000.- บาท

ประเภทชุมชน หรือองค์กร
1) รางวัลนวัตกรรม “ดีเด่น” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร
และเงินรางวัล จำนวน 100,000.- บาท

2) รางวัลนวัตกรรม “ดีมาก” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร
และเงินรางวัล จำนวน 70,000.- บาท

3) รางวัลนวัตกรรม “ดี” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร
และเงินรางวัล จำนวน 50,000.- บาท

4) รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร
และเงินรางวัล จำนวน 20,000.- บาท

[icon name=”cloud-download” class=”” unprefixed_class=””]ติดต่อสสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสารโบชัวร์ 

 

 1,088 total views,  1 views today