สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม 4 หลักสูตร ในระบบ ON-LINE

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม  4  หลักสูตร ในระบบ ON-LINE ดังนี้

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ  วันที่91011 มีนาคม 2565  (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD ) วันที่ 17-18 มีนาคม 2565( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565  ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  4. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
    ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย วันที่ 2– 22  เมษายน  2565  ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท