สวก. ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (2 กรอบการวิจัย)

แหล่งที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
รับเรื่อง : 15 มิถุนายน 2563,  ตรวจสอบ : 17 มิถุนายน 2563 , เผยแพร่ : 17 มิถุนายน 2563

 

สวก. ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (2 กรอบการวิจัย)

กรอบการวิจัย :

1.กรอบการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพสมุนไพร” ในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
2.กรอบการวิจัย “การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” ภาคการเกษตร

ขั้นตอนสำคัญ :

1. ผู้ขอรับทุน จัดทำบันทึกข้อความ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอให้ผู้บริหารลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัย

2. ผู้ขอรับทุนลงทะเบียน และกรอกข้อมูลในระบบ ARDA EPMS ผ่าน www.arda.or.th โดย ผู้ขอรับทุนนำเอกสารการลงนามของผู้บริหาร จากสถาบันวิจัยและพัฒนา แล้วแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลในระบบ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 https://qrgo.page.link/SbJUj

เอกสารที่นำส่งแหล่งทุน (สวก.)

1. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
2. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 4 ชุด) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารดาวน์โหลด 

 

 

 

 1,632 total views,  2 views today