สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/services_post/research-gap-fund