สอวช. ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แหล่งที่มา : สอวช.
รับเรื่อง : 21 ตุลาคม 2563,  ตรวจสอบ : 21 ตุลาคม 2563, เผยแพร่ : 21 ตุลาคม 2563

ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

เอกสารเพิ่มเติม ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำหรับ Fundamental Fund

 

2. เตรียมข้อมูลประกอบการยื่นคำของบประมาณด้าน ววน.

– แผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน

– ข้อเสนอโครงการ
สำหรับ SF แบบฟอร์มโครงการขึ้นอยู่กับการประกาศทุนและข้อกำหนดของแต่ละ PMU
สำหรับ FF ใช้แบบฟอร์มโครงการวิจัยและโครงการนวัตกรรมเท่านั้น

ประกอบด้วย : QR code
– แบบฟอร์มโครงการวิจัย
– แบบฟอร์มโครงการนวัตกรรม
– แบบฟอร์มโครงการมาตรฐานการวิจัย
– แบบฟอร์มโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
– แบบฟอร์มโครงการการพัฒนากำลังคน

สกสว. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณสนับสนุนการวิจัยแบบ Fundametal Fund พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (update 16 พฤศจิกายน 2563) 


สกสว.ขอนำส่งแบบฟอร์มการเสนอคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ Fundamental fund ดังนี้
1. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ
2. แบบฟอร์มโครงการวิจัย
3. แบบฟอร์มโครงการนวัตกรรม
4. แบบฟอร์มรายชื่อหัวหน้าและผู้ประสานหน่วยงานเพื่อเสนอคำขอ(สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่เคยยื่นคำของบประมาณผ่านกองทุน/ต้องการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหรือผู้ประสานหน่วยงาน)
5. แผนภาพขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณผ่านระบบ NRIIS

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ https://qrco.de/bbnHOb 

และ แผนยุทธศาสตร์ฯ 5 ปี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อัพเดทล่าสุดวันที่ 11-11-63

Link 1 – https://qrco.de/bbnHOb
Link 2 – https://drive.google.com/drive/folders/18RYtWE7khU7LbiHNgzjzyIu97bM6qPkY?usp=sharing

 

หรือ ตาม QR code ด้านล่างนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิดระบบวันที่ 2 พ.ย. 63 – 9 ธ.ค. 63

และประชุมชี้แจงหน่วยงานวันที่ 11 พ.ย. 63

ให้นักวิจัย มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรอกข้อมูลเข้าระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63