38.5 % ไม่แน่ใจว่า โควิด-19 จะเพิ่มมากขึ้นหลังจากผ่อนปรนมาตรการ 65.4 % คิดว่า ศบค. สามารถควบคุมโควิด-19 64 % คิดว่าเคอร์ฟิว มีความจำเป็นในการควบคุมโควิด-19

บ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

38.5 % ไม่แน่ใจว่า โควิด-19 จะเพิ่มมากขึ้นหลังจากผ่อนปรนมาตรการ 

65.4 % คิดว่า ศบค. สามารถควบคุมโควิด-19

64 % คิดว่าเคอร์ฟิว มีความจำเป็นในการควบคุมโควิด-19