สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานการตรวจสอบภายในต่อไป