สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale, Chiang Rai 2023) ณ จังหวัดเชียงราย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale, Chiang Rai 2023) ณ จังหวัดเชียงราย


ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงราย
เพื่อส่งเสริมต่อยอดและแสดงศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์ งานศิลปะ ร่วมสมัยของศิลปิน ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือเชิงรุกของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการงาน ในรูปแบบมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ จากต้นทุนทางวัฒนธรรม โดยมีนิทรรศการการแสดงศิลปะร่วมสมัย
จากศิลปินไทยและต่างชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก จำนวน 60 ศิลปิน ศาลาแสดงงานของกลุ่มศิลปินไทย และต่างชาติ จำนวน 10 Pavilion กิจกรรมเสริมพิเศษ และกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดระยะเวลา การจัดแสดง

สามารถเรียกดูรายละเอียด ได้จากเว็บไชต์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.ops.go.th)
ในหัวข้อ : ประกาศ > เลือกหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน