สำนักงานผู้แทนราษฎร เปิดให้เสนอโครงการวิจัย ภายใต้ 2

สำนักงานผู้แทนราษฎร เปิดให้เสนอโครงการวิจัย ภายใต้ 2 หัวข้อเรื่อง ต่อไปนี้้ คือ 1) การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย
2) หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัย
และข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีคุณลักษณะตามแบบ ว.1

ผู้สนใจสามาารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา https://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html

ส่งข้อเสนอภายในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2564

https://www.christian.ac.th/conference