คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : เปิดรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดการเปิดรับ มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม
สนใจส่งบทความได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/index