สื่อการเรียนรู้สถิติเพื่อการวิจัย 20 หน่วย

สื่อการเรียนรู้สถิติเพื่อการวิจัย 20 หน่วย

ชุดที่ 1 ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์: Basic Statistics
หน่วยที่ 1 “การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ”

หน่วยที่ 2 “ว่าด้วยเรื่องของตัวแปร” 

หน่วยที่ 3 “การเลือกใช้สถิติบรรยาย” 

หน่วยที่ 4 “Sig ไม่ Sig ดูอย่างไร”

หน่วยที่ 5 “ควรใช้สถิติพาราเมตริกซ์ หรือ นอนพาราเมตริกซ์”

หน่วยที่ 6 “Paired Sample t-test ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด”

หน่วยที่ 7 “Independent Sample t-test ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด”

หน่วยที่ 8 “One way ANOVA ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด”

หน่วยที่ 9 “Two way ANOVA ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด”

หน่วยที่ 10 “Correlation Analysis ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด”

ชุดที่ 2 ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์: Advanced Statistics

หน่วยที่ 1 “Multiple Regression Analysis ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด”

หน่วยที่ 2 “Multiple Discriminant Analysis ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด” 

หน่วยที่ 3 “Logistic Regression Analysis ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด” 

หน่วยที่ 4 “Multivariate Analysis of Variance: MANOVA ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด”

หน่วยที่ 5 “Multivariate Analysis of Covariance: MANCOVA ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด”   

หน่วยที่ 6 “Exploratory Factor Analysis: EFA ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด” 

หน่วยที่ 7 “Confirmatory Factor Analysis: CFA ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด”

หน่วยที่ 8 “Path Analysis ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด” 

หน่วยที่ 9 “Multiple Indicator and Multiple Cause: MIMIC ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด” 

หน่วยที่ 10 “Multiple Group Analysis ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด”