อนุสิทธิบัตร : 17766 ผลงาน เรื่อง ชุดตรวจสอบการขาดของเส้นด้ายในกระบวนการค้นหมี่

อาจารย์ ดร.ธิดาธิป หารชุมพล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ

ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร

เลขที่อนุสิทธิบัตร: 17766
ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ผลงาน เรื่อง ชุดตรวจสอบการขาดของเส้นด้ายในกระบวนการค้นหมี่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ธิดาธิป หารชุมพล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ

ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร

ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผลงาน เรื่อง ชุดตรวจสอบการขาดของเส้นด้ายในกระบวนการค้นหมี่