อว. ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2564

อว. ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2564

Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH) ว่า รัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปของไทยเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดศึกษาในออสเตรีย ดังนี้

ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่

   1) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grants) ระยะเวลา 3-9 เดือน

   2) ทุนศึกษาในระดับปริญญาเอก (PhD-Grants) ระยะเวลา 36 เดือน

   3) ทุนวิจัยในประเทศออสเตรียสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich-Grants) ระยะเวลา 9 เดือน

และ 4) ทุนดนตรี (Music-Grants) ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน

ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวจะต้องสมัครผ่านระบบสมัครรับทุนออนไลน์เท่านั้นทางเว็บไซต์ www.scholarships.at

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน ดาวน์โหลดที่นี่ หรือที่เว็บไซต์ www.oead.at/ernstmach-aseauninet