อู่ทองถิ่นธรรม2 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย พุหิรัญ

นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย ผศ.เอกชัย พุหิรัญ และคณะ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา