เปรียบเทียบ ระหว่างปี 2557 – 2562

รายงานโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2557-2562
(01 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2562)

จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น    โครงการ (Project)
จำนวนนักวิจัย   คน
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น บาท

 

[visualizer id=”10860″]

 

สืบค้นสารสนเทศ ด้วยระบบ BRMS (http://brms.bsru.ac.th) วันที่ : 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.49 น.

(โดย อ้างอิง ข้อมูล จากประกาศมหาวิทยาลัย)