เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ 2563

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship บางโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัส : 25419
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : ข้อเสนอโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)

– ปิดรับวันที่ 20 มกราคม 2563

FS 20: ชุมชนนวัตกรรม (บพท.)

FS 21: มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (บพท.)

FS 22: Education Sandbox (พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา) (บพท.)

– ปิดรับวันที่ 30 ธันวาคม 2562

FS 1: Industrial postdocs (การทำวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโทและบัณฑิตศึกษารองรับ อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์) (บพค.)

FS 3: Quantum Research (การสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม) (บพค.)

FS 4: Space Consortium (ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย) (บพค.)

FS 5: Frontier Research Seed Fund (ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย) (บพค.)

FS 6: Social and humanity Frontier Research (การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์) (บพค.)

FS 7: Zero Waste Thailand (ประเทศไทยไร้ขยะ) (วช.)

FS 8: PM 2.5 (วช.)

FS 9: Water security (การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงทางด้านน้ำ) (วช.)

FS 10: Thailand Ageing Society (สังคมไทยบริบทสังคมสูงวัย) (วช.)

FS 11: Open Society – Social Change (การสร้างสังคมเปิดเพื่อการปฏิรูปสังคม) (วช.)

FS 12: ความปลอดภัยทางถนน (วช.)

FS 13: Technology Localization (การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์) (บพข.)

FS 14: Public-Private Partnership for RDI (PPP-RDI) (บพข.)

FS 15: อุทยานวิทยาศาสตร์ (บพข.)

FS 16: BCG in Action (การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) (บพข.)

FS 17: Genomics (แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย) (สวรส.)

FS 18: Smart Farming (สวก.)

URL : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงานที่ประกาศทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (กมว.)(หน่วยงานดูแลระบบ)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 1 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 20 มกราคม 2563 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : – บาท
ประเภทโครงการที่รับ :
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (7 มกราคม 2563 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: – ปี – เดือน