เอกสารประกอบการอบรม (แบบฟอร์ม) 2

เอกสารประกอบการอบรม (แบบฟอร์ม)

เอกสารประกอบการอบรม (แบบฟอร์ม)

  1. (03) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดาวน์โหลด
  2. หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม 7 PMU ดาวน์โหลด
  3. เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563-2565 ดาวน์โหลด