เอกสารประกอบการอบรม (แบบฟอร์ม)

เอกสารประกอบการอบรม (แบบฟอร์ม)

เอกสารประกอบการอบรม (แบบฟอร์ม)

  1. กำหนดการดำเนินโครงการทั้ง 3 ระยะ ดาวน์โหลด
  2. (01) ตัวอย่าง สรุปกรอบชุดโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
  3. (02) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
  4. (03) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดาวน์โหลด
  5. หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม 7 PMU ดาวน์โหลด
  6. เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563-2565 ดาวน์โหลด