โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง (ระยะที่ 2)

โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง (ระยะที่ 2)
รับเรื่อง : 21 มิถุนายน 2563, ตรวจสอบล่าสุด : 23 มิถุนายน 2563, เผยแพร่ : 23 มิถุนายน 2563

วิทยากร

รศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง อาจารย์
ประจำหน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

บรรยายถามตอบปัญหาทางสถิติเพื่อใช้ในการพัฒนา
โครงการวิจัยเชิงพื้นที่

ประวัติวิทยากร

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 673 และผ่านโปรแกรม Microsoft Team
——————————————————————————————

โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง

        มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานตามแนวทางการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการพัฒนา ชุดโครงการวิจัยที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากพี่เลี้ยงนักวิจัยที่มีประสบการณ์การได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินจากแหล่งทุนภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุน โดยมุ่งหวังให้เกิดนักวิจัยที่ความสามารถในการพัฒนาโครงการวิจัยย่อยสาขาละ 1 โครงการ เพื่อพัฒนาและบูรณาการให้เกิดชุดโครงการที่ประกอบไปด้วยโครงการวิจัยย่อย จากสาขาวิชาต่างๆ ทั้งที่มาจากคณะเดียวกันและต่างคณะ โดยกำหนดให้ 1 ชุดโครงการ ประกอบด้วย 3-5 โครงการย่อย ภายใต้ 1 ชุดโครงการวิจัย

การดำเนินงานตลอดโครงการ

 

ระยะที่ 1 โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง วันที่ 15 มิถุนายน 2563
รับฟังแนวทางในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ตามแนวทางการจัดสรรรทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) น้องเลี้ยง จัดกลุ่ม 3-5 คน ต่อพี่เลี้ยง 1 คน เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย ภายใต้กรอบวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแหล่งทุนวิจัยและ PMU ของประเทศ

 

ระยะที่ 2 โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บรรยายถามตอบปัญหาทางสถิติเพื่อใช้ในการพัฒนา โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ โดย รศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง อาจารย์ ประจำหน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

ระยะที่ 3 โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 – 2 สิงหาคม 2563
นำเสนอชุดโครงการ กับผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) และทีมงาน

 1,054 total views,  3 views today