31 พฤษภาคม 2562 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา (673) ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
โดยมีผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัยในโครงการท้าทายไทยปีที่1 เข้าร่วมในครั้งนี้