2 กรกฎาคม 2562 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา (673) ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร
โดยมีผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมในครั้งนี้