โครงการพี่เลี้ยง (ระยะที่ 3)

โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง (ระยะที่ 2)
รับเรื่อง : – มิถุนายน 2563, ตรวจสอบล่าสุด : – มิถุนายน 2563, เผยแพร่ : – มิถุนายน 2563

โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง (ระยะที่ 2)

วิทยากร

ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง อาจารย์

ประจำหน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

ระยะที่ 2 โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
บรรยายถามตอบปัญหาทางสถิติเพื่อใช้ในการพัฒนา โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 

  • ประวัติวิทยากร

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 673 และผ่านโปรแกรม Microsoft Team
——————————————————————————————

โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง

        มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานตามแนวทางการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการพัฒนา ชุดโครงการวิจัยที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากพี่เลี้ยงนักวิจัยที่มีประสบการณ์การได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินจากแหล่งทุนภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุน โดยมุ่งหวังให้เกิดนักวิจัยที่ความสามารถในการพัฒนาโครงการวิจัยย่อยสาขาละ 1 โครงการ เพื่อพัฒนาและบูรณาการให้เกิดชุดโครงการที่ประกอบไปด้วยโครงการวิจัยย่อย จากสาขาวิชาต่างๆ ทั้งที่มาจากคณะเดียวกันและต่างคณะ โดยกำหนดให้ 1 ชุดโครงการ ประกอบด้วย 3-5 โครงการย่อย ภายใต้ 1 ชุดโครงการวิจัย

การดำเนินงานตลอดโครงการ

ระยะที่ 1 โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง
วันที่ 15 มิถุนายน 2563
รับฟังแนวทางในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ตามแนวทางการจัดสรรรทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) น้องเลี้ยง จัดกลุ่ม 3-5 คน ต่อพี่เลี้ยง 1 คน เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย ภายใต้กรอบวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบการบรรยาย

 

ระยะที่ 2 โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
บรรยายถามตอบปัญหาทางสถิติเพื่อใช้ในการพัฒนา โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ โดย ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง อาจารย์
ประจำหน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

ระยะที่ 3 โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 – 2 สิงหาคม 2563
นำเสนอชุดโครงการ กับผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) และทีมงาน