24 มกราคม 2563 :โครงการร่วมอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทย Morals Ethics and Values of Thailand Contest: MeThai Contest 2019

ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี  ผศ.ดร. เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทย Morals Ethics and Values of Thailand Contest: MeThai Contest 2019 ภายใต้แนวคิด”จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอดการทำดีเพื่อแผ่นดิน” ร่วมกับเครือข่าย 13 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการทัพบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี สมาคมการสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาคมอีเลินนิ่งแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 12 ทีม โดย 1 ทีมได้รับรางวัลระดับดีมากพร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท จากผลงานประเภทสื่อดิจิตอล ชื่อทีม Athena และอีก 11 ทีม ได้รับรางวัลระดับดี

โอกาสนี้ ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ โดยปี 2563 นี้มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นเจ้าภาพหลัก และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดุษฏี เทิดบารมี อาจารย์พรทิพย์ เหลียวตระกูล อาจารย์ชัชนันท์ อินเอี่ยม อาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลการประกวด และนางสาวณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ประสานงานตลอดโครงการ