งบประมาณ 2562

โครงการ อนุมัติ ตามแหล่งทุน
ประจำปีงบประมาณ 2562 (01 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
 [visualizer id=”13252″]
จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติทุน ประจำปีงบประมาณ 2562
[visualizer id=”13245″]
แหล่งทุน โครงการที่ได้รับการอนุมัติ โครงการวิจัย
(เดี่ยว,ย่อย)
จำนวนเงิน
รวม
 โครงการเดี่ยว  ชุดโครงการ ย่อย
สกสว. 2 0 2 1,901,100
สกว. เครือข่ายฯ 1 0 1 200,000
วช 2 0 2 1,424,700
สกสว. ท้าทายไทย 2 3 8 10 3,200,000
รวม 7  3
ชุดโครงการ
8 15 6,725,800
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการอนุมัติ  15 โครงการ (Project)
แหล่งทุน  4 แหล่งทุน รวมป็น จำนวนเงินทุนวิจัย 6,725,800 บาท
สืบค้นสารสนเทศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 10.58 น. ด้วยระบบ BRMS (http://brms.bsru.ac.th) 
จำแนก ตามวันที่ลงนามในประกาศอนุมัติทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
01 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
แหล่งทุน : สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก