8 พฤษภาคม 2562 : โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ม.บส.

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานความก้าวหน้าระยะ ๓ เดือน โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โอกาสนี้ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมเป็นประธาน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1) ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗)
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัยในโครงการท้าทายไทยเข้าร่วมในครั้งนี้