โครงการ การสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์

การสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน