โครงสร้างสถาบัน

คณะผู้บริหาร


เกี่ยวกับ สวพ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / เกี่ยวกับ สวพ. / โครงสร้างสถาบัน / คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร43125


1

ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2

ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารประกันคุณภาพ  บริหารจัดการทุนภายนอกและส่งเสริมเครือข่ายการวิจัย

3

ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

4

ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

5

อาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ213


1

ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2

ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

3

รศ.ดร.ฌาน ปัทมะ พลยง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริหารงานทั่วไป43125


1

น.ส.ณัชณาธิป มูฮัมมัดอามิน

รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2

น.ส.เบญจวัลย์ ทันชม (หนิง)

นักวิจัย ปฏิบัติการ ประสานงานด้านงานวิจัย จากทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดต่อ


3

น.ส.จิรภรณ์ คล้ายวิจิตร (มิ)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ประสานงานด้านค่าตอบแทนการเผยแพร่ บทความวิจัย และการตีพิมพ์บทความ ลงในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

4

น.ส.นัชมา ซ่งเป็ก (นัช)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ช่องทางการติดต่อ


5

นายสมิทธ์ เฮงชัยโย (ไอซ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (ท้าทายไทย ปี 2) และทรัพย์สินทางปัญญา


7ุ68


6

น.ส.ธัญลักษณ์ โกมาสถิตย์ (เตย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ประสานงานด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม และการวิจัยในมนุษย์

7

คุณมนัญชยา ประทุม (แนน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ประสานงานด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม และการวิจัยในมนุษย์

8

น.ส.เพ็ญนภา พฤฒินิรันดร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์