จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดาวน์โหลดเอกสาร โปรดคลิ๊ก

ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ 2)
"งดเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุเอกสารรับรองฯ" ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
https://bit.ly/3yEhRRB

 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณา

ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการวิจัยเพื่อรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการของผู้วิจัย ภายหลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Relate : หมวด จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์