ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ลงนามวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

 1. หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการ พ.ศ. 2562
 2. ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. 2562
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562
 4. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ. ศ. 2562
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กฎเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุ สำหรับทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

 

 

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ลงนามวันที่ 29 สิงหาคม 2559

 1. หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการ พ.ศ. 2559
 2. ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. 2559
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2559
 4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2559
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ. ศ. 2559
 6. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2559
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2559
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3614/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย - ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับเพิ่มเติม) ที่ 322/2559 - ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ลงนามวันที่ 30 มกราคม 2558

 1. หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการ พ.ศ. 2558
 2. ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. 2558
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2558
 4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2558
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ. ศ. 2558
 6. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2558

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3589/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย - ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 2. คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3614/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย - ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคมพ.ศ. 2557