1 มีนาคม 2563 : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเจ้าภาพร่วม เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” โดยมี น.ส.ณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.จิรภรณ์ คล้ายวิจิตร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ร่วมในพิธี โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้นำผลงานร่วมนำเสนอ ในครั้งนี้ด้วย