12 กรกฏาคม 2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564


วันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นการประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โอกาสนี้ ศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นำโดย รศ.ภญ.โสภิต ธรรมอารี ที่ปรึกษาพัฒนาระบบรับรองคุณภาพการดำเนินงานของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และอาจารย์สุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี น.ส.ณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเลขานุการในการประชุม และ น.ส.นัชมา ซ่งเป็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย