12 มิ.ย. 2563 : ประชุมเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยง ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (MS Team)

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยง ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (MS Team) โดยมี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานการประชุม รศ.ดร. สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และพี่เลี้ยงนักวิจัยของแต่ละคณะ ร่วมรับฟังการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง (ระยะที่ 1-3) โดยระยะที่ 1 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานตามแนวทางการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากพี่เลี้ยงนักวิจัยที่มีประสบการณ์การได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินจากแหล่งทุนภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา