12 มีนาคม 2563 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สกสว. โดยมีเป้าหมายการตอบโจทย์ความต้องการที่สำคัญของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ควบคู่กับการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นกลไกความรู้สนับสนุนการทำงานกับพื้นที่ ในปี 2561 เรื่อง“การสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวเปิดโครงการประชุมติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานแผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม และผศ.ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานสรุปการดำเนินงานภาพรวมของโครงการ ต่อที่ประชุม พร้อมด้วยนักวิจัยนำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านเวทีการประชุม และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ