13 พฤศจิกายน 2563 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โอกาสนี้ ผศ.ดร. เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (MOU)
ทั้งนี้ ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย และบริหารวิชาการ รศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กับ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และอ.ดวงพร ทรัพยลักษณ์ คณะผู้บริหารจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
นอกจากนี้ ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน