15 มิ.ย. 2563 : โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง (ระยะที่ 1)

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 -16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง (ระยะที่ 1) ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (MS Team) โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการโดยมุ่งเน้นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากพี่เลี้ยงนักวิจัยที่มีประสบการณ์การได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินจากแหล่งทุนภายนอก และผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี รศ.ดร. สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และพี่เลี้ยงนักวิจัย จำนวน 20 ท่าน จาก 5 คณะ/วิทยาลัย และน้องเลี้ยง กว่า 60 ท่าน จาก 75 สาขาวิชา ของแต่ละคณะ ร่วมรับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากร คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. และหลังจากนั้นน้องเลี้ยง แต่ละสาขาวิชา เข้ากลุ่มพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย ให้ประสิทธิภาพ ต่อไป
 
ติดตามโครงการได้ที่ https://research.bsru.ac.th/โครงการพี่เลี้ยง/