15 สิงหาคม 2562 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มาร่วมเสวนา และเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกจำนวน 9 ท่าน ดังนี้
1. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
2. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
3. อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗)
7. นายวินิจ เฮ่าบุญ พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
8. นางดวงใจ คุ้มสอาด รอง ผอ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
9.ดร.ทิพย์สุดา อิ่มใจ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยในโครงการท้าทายไทยปีที่2 เข้าร่วมในครั้งนี้