16 กันยายน 2562 : ประชุม เรื่อง “การจัดทำโครงการในลักษณะแผนบูรณาการ งบประมาณแผ่นดินปี 2564”

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวล 9.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้จัดประชุม เรื่อง “การจัดทำโครงการในลักษณะแผนบูรณาการ งบประมาณแผ่นดินปี 2564”
ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มาเป็นประธานการในประชุม
โดยมี รองอธิการบดี คณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และตัวแทนจากแต่ละคณะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้