มรภ.บ้านสมเด็จฯ และบพท. ลงพื้นที่มรดกวัฒนธรรมย่านกะดีจีน ริมแม่น้ำวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

มรภ.บ้านสมเด็จฯ และบพท. ลงพื้นที่มรดกวัฒนธรรมย่านกะดีจีน ริมแม่น้ำวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผู้บริการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนพานิช และคณะนักวิจัย ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจาก หน่วยบริหารจัดการทุน บพท. นำโดย อาจารย์พนิดา ฐปนางกูร อาจารย์ ดร.สิริวิท อิสโร ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ อาจารย์ ดร.วรงศ์ นัยวินิจ อาจารย์ ดร.คำล่า มุสิกา และอาจารยร์ ดร.ฉัตรฤดี ศิริลำดวน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารชุดโครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 กรอบวิจัย “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ภายใต้วิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 การพัฒนาและขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม 3 วิถีชุมชน 3 ศาสนา ย่านกะดีจีน สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และลงพื้นที่ย่านกะดีจีน ณ บ้านสกุลทอง วัดซางตาครู้ส วัดกัลยาณ์ มัสยิดกุฎีขาว และพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ของคณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และภาคีเครือข่าย

โปรดติดตามการจัดกิจกรรม Festival ฟื้นฟูวิถีชีวิตแห่งทุนวัฒนธรรมย่านกะดีจีน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน่วยบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม ภาคีเครือข่าย และต้นทุนทางวัฒนธรรม ในปี 2567 เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวจัดงานเทศกาล “ย่านกะดีจีน” ได้ทาง เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา http://research.bsru.ac.th

 

 339 total views,  1 views today