16 ธันวาคม 2562 : การประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงความเห็นคณะกรรมการของ สกสว.

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 673 สถาบันวิจัยและพัฒนา การประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงความเห็นคณะกรรมการของ สกสว. เพื่อจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการท้าทายไทย ปี 2)

 743 total views,  2 views today