17 พฤศจิกายน 2563 ประชุมการเข้าร่วมรับฟังชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัยทุนภายนอก ให้กับนักวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมการเข้าร่วมรับฟังชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัยทุนภายนอก ให้กับนักวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา (673) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการเข้าร่วมรับฟังชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัยทุนภายนอก ให้กับนักวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 จากแหล่งทุน วช. และ สกสว. โดยมี ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทุนภายนอกและส่งเสริมเครือข่ายการวิจัย และ น.ส.เบญจวัลย์ ทันชม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประสานงานด้านงานวิจัย ร่วมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัยเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยเป็นไปตามระเบียบของแหล่งทุน