17-18 ก.ค. 63 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 673 และผ่านการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอชุดโครงการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณสุนันทา สมพงษ์ (ที่ปรึกษาการวิจัย วช. สกสว. ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. สกว. สวก. บีโด้) รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ (ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม) รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย (ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ (ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเทคโนโลยี การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์) และอาจารย์อตินิสภ์ ตำนานทอง (นักวิเคราะห์อาวุโส สวก.) ร่วมวิพากษ์และพัฒนากรอบวิจัยของมหาวิทยาลัย การนำเสนอกรอบวิจัย ผ่านการนำเสนอ จากกลุ่มนักวิจัย 5 คณะและวิทยาลัย

การนำเสนอ และห้องประชุมถ่ายทอดสด