18 มิ.ย. 2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนากรอบการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2563

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากรอบการวิจัย ครั้งที่ 2/2563 โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โดยมี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนักวิจัยของแต่และคณะ ร่วมนำเสนอร่างกรอบการวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัย ตามที่แต่ละหน่วยงานนำเสนอกรอบวิจัยที่ได้ปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ