คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2562

(สืบค้นผ่านระบบ BRMS ณ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563)

บทความวิจัย Common Base Concepts of the 1st – the 3rd Order Entity WordNet of English – Thai – Vietnamese – Lao – Cambodian – Bahasa – Filipino – Burmese Languages for Internet Usage Int. J. Manag. Bus. Res., 9(1), 41-49, Jan 2019 พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ How to Succeed in Learning English in the 21st Century ครุศาสตร์สาร ปีที่13 ฉบับที่1 เลขหน้า281 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)1906-117X สายสุนีย์ อุลิศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Relationships between foreign language sound perception and production and experimental evidences obtained in Thai native speakers/Relationships between foreign language sound perception and production and experimental evidences obtained in Thai native speakers International Journal of Psychosocial Rehabilitation พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ SPEECH PERCEPTION AND PRODUCTION OF VOICING IN THAI NATIVE SPEAKERS USING ENGLISH AS FOREIGN LANGUAGE 5th ASIA International Conference สถานที่ KLCC, Malaysia วันที่จัดการประชุม 17/12/2562-19/12/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 18/12/2562 พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ The Challenges of Implementing Content Language Integrated Learning in Tertiary Education in Thailand: A Review and Implication of Materials ชื่อวารสาร:Advances in Language and Literary Studies (ALLS) ปีที่10 ฉบับที่4 เลขหน้า125-129 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)2203-4714 ISSN(online)2203-4714 กมลวรรณ จรูญศรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย THE DYNAMIC DEVELOPMENT OF MULTILINGUAL MENTAL LEXICON AND LEXICAL ACCESS AS THE FUNCTIONS OF LINGUISTIC DISTANCE AND SEMANTIC CHARACTERISTICS REPRESENTED FROM ORDER ENTITIES วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ธนบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562, E-ISSN: 2672-9202 พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ กลวิธีการอ้างถึงในรวมเรื่องสั้นอสรพิษและเรื่องอื่นๆของแดนอรัญ แสงทอง/Allusion Technique “A-So-Ra-Pit and Other Short Stories Collection” of Daen Aran Saengthong ทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่18 ฉบับที่2 เลขหน้า79-97 ประจำเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)1513-7376 อัควิทย์ เรืองรอง สาขาวิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในระบบรถไฟฟ้าขนส่งของไทย/Public Private Partnership in Thai Electric Rail Transit System มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่38 ฉบับที่6 เลขหน้า32-43 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)0859-5992 ISSN(online)9770859599200 บูรณจิตร แก้วศรีมล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงหลังประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญ 2560/Provincial Administration and proposal to improve after enactment of the B.E. 2560 Constitution of the Kingdom of Thailand วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 ISSN.1906-1056 ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้นำชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21/Development of Learning Source for Community Leaders to Support the Development in the 21st Century วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ปีที่12 ฉบับที่1 หน้า29-43 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ISSN(paper)1906-0793 ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐในระบบราชการไทยยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/The Study on Change of State Agencies in Thai Bureaucracy Under The National Council for Peace and Order การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 (The 4th National RMUTR Conference) สถานที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่จัดการประชุม 26/06/2562-28/06/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 27/06/2562 ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/A Study on Career Expectation of Chinese Major, Bachelor of Arts Student: Bansomdejchaopraya Rajabhat University การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 4 (The 4th National RMUTR Conference) สถานที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่จัดการประชุม 26/06/2562-28/06/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 27/06/2562 ไพลิน มุนินทรวัฒน์ สาขาวิชาภาษาจีน ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษารวบรวมผลงานวิจัยที่สะท้อนบริบทสังคมและวัฒนธรรม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น/THE STUDY ON RESEARCH THAT REFLECT THE SOCIAL AND CULTURAL CONTEXT FOR LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT IN AMPHOE BAN PHAEO, SAMUT SAKHON การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สถานที่ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ วันที่จัดการประชุม 09/12/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 09/12/2562 ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข/A Study on Human Resources Management System of Ministry of Public Health’s Employees การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 (The 4th National RMUTR Conference) สถานที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่จัดการประชุม 26/06/2562-28/06/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 27/06/2562 ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษารูปแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร/The factors influence quality of life model for the elderly in Bangkok. ครุศาสตร์สาร วิทยา วิสูตรเรืองเดช สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ชมละครโทรทัศน์ “บุพเพสันนิวาส”/Expectation and Satisfaction of “Love Destiny TV Series” Audience วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการด้านการเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/Employee Satisfaction towards Financial and Accounting Services in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Bansomdejchaopraya Rajabhat University วารสารสารสนเทศ Journal of Information ปีที่18 ฉบับที่1 หน้า93-107 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2562 ISSN(paper)1513 –7015 ISSN(online)1513 –7015 สินธ์ไชย ต้นสกุลชัยสันติ บุคลากรสายสนับสนุน (สังกัดคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนในด้านแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองด้วยวิธีการ Coaching/The Evaluation of the Satisfaction of Service Recipients towards Academic Service Projects for Communities in Muangrong Attraction with Coaching การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ณ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2562 จริยาภรณ์ เจริญชีพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ โฉมหน้าการบริหารผลการปฏิบัติงาน/APPEARANCE OF PERFORMANCE MANAGEMENT การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สถานที่ ศูนย์ประชุมม.เจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ วันที่จัดการประชุม 09/12/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 09/12/2562 ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ แนวคิดการผสมผสานนาฏยศิลป์ไทยและตะวันตกในการแสดงจินตลีลาของไทย/The Concept of Combining Thai and Western Dance inn Thai Jinta Leela Performance วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่18 ฉบับที่2 หน้า156-172 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)1513-7376 ISSN(online)1513-7376 ธนกร สรรย์วราภิภู สาขาวิชานาฏยศิลป์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ มุมมองเรื่องสัดส่วนและรูปเรขาคณิตกับงานนาฏยศิลป์/Perspective on Proportion and Geometric Shape with Dance ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 ISSN.2408-2317 ธนกร สรรย์วราภิภู สาขาวิชานาฏยศิลป์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ รูปแบบการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ชุด ชีเทลส์… ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่/THE FORM OF THE CREATION OF A DANCE: SHE TELLS… THROUGH CHOREOGRAPHY PROCESS IN POST-MODERN DANCE CONCEPT. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่13 ฉบับที่3 หน้า57-69 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)2286-9581 ISSN(online)2697-4703 ธนกร สรรย์วราภิภู สาขาวิชานาฏยศิลป์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ สุนทรียศาสตร์ผ่านความงามทางภาษาและวัฒนธรรมไทย/AESTHETICS THROUGH THE BEAUTY OF LANGUAGE AND THAI CULTURE วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 ISSN.2287-0121 กิตติยา รัศมีแจ่ม สาขาวิชาภาษาไทย(คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ อุดมการณ์ทางการเมือง : อุดมการณ์ทางการเมืองไทย/THE POLITICAL IDEOLOGY: THAI POLITICAL IDEOLOGY วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่13 ฉบับที่2 หน้า230-248 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)1905-9647 พชรวัฒน์ เส้นทอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์