20 ธันวาคม 2562 : การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 48 สถาบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ชวยศาสตารจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสอาด รองอธิการบดี รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 48 สถาบัน ของคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา โดยในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักวิจัยตัว จำนวน 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทย์ฯ ผลงานเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันวัดไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ อาจารย์ นิธิวดี พะเทพ และ อ.นัทธิรา โยโพธิ์ คณะครุศาสตร์ ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบประเมินกรีนไอทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ
สัมมนา “ข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพฯ
เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จากนั้นคณะกรรมาธิการได้ร่วมประชุมกับอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานครจำนวน 48 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 14 แห่ง มหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 24 แห่ง เพื่อรับฟังข้อมูลและแผนเชิงนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในเชิงพื้นที่ โดยคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี แนวทางการดำเนินการตามพันธกิจ ตลอดจนแนวทางการจัดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และสภาพปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ทางคณะกรรมาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาด้านการอุดมศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นว่า พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน ถึงอย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี รองรับและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่เป็นคนรุ่นใหม่ คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ โดยให้มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเป็นแกนนำ ด้านการวิจัย และสร้างผลงานเพื่อตอบโจทย์ของประเทศชาติ ที่จะก้าวไปสู่ระดับนานาชาติได้ต่อไป ภายใต้การสร้างวัฒนธรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันต่าง ๆ จำนวน 28 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำเสนอผลงานวิจัย 7 ผลงาน ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้, ข้าวโอสถ,การสกัดสาร CBD บริสุทธิ์จากกัญชา, การผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์, วัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข (KU-DOG) นวัตกรรมในการควบคุมเห็บสุนัข (R. sanguineus) ในสัตว์เลี้ยง, วัคซีน ต่อต้านเห็บโค (KU-VAC) นวัตกรรมในการควบคุมเห็บโค (R. microplus) ในโค และกระบือ ในประเทศไทย, ยางคอมพาวด์สำหรับผลิตดอกยางล้อรถยนต์หรือหน้ายาง (Tread) และเยลลี่สำหรับผู้ป่วยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการกินอาหารได้น้อยลงและกลืนได้ลำบาก เป็นต้น