21 ก.ค. 63 : โครงการ “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง” ระยะ 2 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา เวลา 8.30 – 12.00 น. การอบรมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team และ เวลา 13.00 – 16.30 น. อบรมที่ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ อาคาร 6 ชั้น 15 โครงการ “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง” ระยะ 2 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดโครงการในระยะที่ 2 โดยมี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรับฟังการบรรยาย และผู้เข้าอบรมพี่เลี้ยง น้องเลี้ยง จากโครงการระยะที่ 1 เข้าร่วมประชุมออนไลน์และหารือการเขียนข้อเสนอโครงการ โดยใน ช่วงเช้า เวลา 8.30 – 12.00 น. เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team โดยมีวิทยากรบรรยายถามตอบปัญหาทางสถิติสถิติ Basic Statisticsและ Advanced Statistics เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ โดย รศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง อาจารย์ประจำหน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
และ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. อบรมที่ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ อาคาร 6 ชั้น 15 เพื่อให้พี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงได้หารือเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

และ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. อบรมที่ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ อาคาร 6 ชั้น 15 เพื่อให้พี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงได้หารือเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย